BLCM Lipiński Czyżyk Makarski
Kancelaria Radców Prawnych

Zakres obsługi obejmuje:

 • reprezentowania klienta w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi
 • reprezentowania w postępowaniach egzekucyjnych
 • udzielania porad prawnych i sporządzania opinii prawnych
 • reprezentowania w postępowaniach przed organami administracji publicznej
 • sporządzania projektów umów handlowych
 • sporządzania ugód pozasądowych z kontrahentami
 • sporządzania wewnętrznych aktów organizacyjnych klienta
 • uczestnictwa w negocjacjach handlowych z kontrahentami

Kompleksowa obsługa prawna realizowana jest w oparciu o uzgodnione indywidualnie z klientem ryczałtowe rozliczenie miesięczne lub uzgodnioną stawkę godzinową.

Reprezentujemy naszych Klientów we wszelkiego rodzaju sporach sądowych oraz pozasądowych. Posiadamy uprawnienia do reprezentowania swoich Klientów na wszystkich etapach sporu, od postępowania przedsądowego, przez sądy powszechne wszystkich instancji, aż do reprezentowania przed Sądem Najwyższym czy Naczelnym Sądem Administracyjnym włącznie.

Kompleksowa pomoc dla osób posiadających kredyty we frankach szwajcarskich (CHF).

Reprezentacja kredytobiorców w procesach sądowych przeciwko bankom o:

 • stwierdzenie nieważności umowy kredytu,
 • uznanie klauzul indeksacyjnych za niedozwolone i zapłatę powstałych nadpłat,
 • zwrot uiszczonych rat kapitałowo-odsetkowych.
 • przygotowywanie umów o pracę, regulaminów pracy i wynagradzania oraz innych dokumentów związanych z zatrudnieniem,
 • przygotowywanie umów o zakazie konkurencji zarówno w trakcie jak i po ustaniu stosunku pracy oraz umów o wspólnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie,
 • doradztwo w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz rozwiązywaniem umów o pracę z pracownikami,
 • reprezentowanie pracowników i przedsiębiorców przed sądami pracy w sporach z zakresu prawa pracy.

Dochodzenie odszkodowań za szkody wyrządzone w mieniu, w tym za:

 • uszkodzenie pojazdu na skutek wypadku
 • uszkodzenie innych rzeczy w wyniku wypadku
 • kradzież pojazdu

Dochodzenie odszkodowań za szkody na osobie, w tym:

 • roszczenia w razie uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia
 • wyrównanie utraconych zarobków lub innych dochodów
 • renta dla poszkodowanego
 • jednorazowe odszkodowanie
 • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę

Dochodzenie roszczeń na rzecz osób bliskich, w przypadku śmierci osoby poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym.

Dochodzenia roszczeń o zwrot opłat likwidacyjnych przy tzw. polisolokatach.

Reprezentujemy naszych Klientów na wszystkich etapach windykacji należności:

 • postępowanie przedsądowe
 • postępowania sądowe
 • postępowanie egzekucyjne
 • postępowanie upadłościowe
 • opracowywanie projektów i negocjowanie umów sprzedaży nieruchomości, umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości, umów warunkowych sprzedaży nieruchomości oraz wszelkich innych umów, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości,
 • rozwiązywanie problemów prawnych związanych z nabywaniem nieruchomości obciążonych prawami osób trzecich,
 • opiniowanie i przygotowywanie umów o roboty budowlane, reprezentacja w sporach sądowych z udziałem inwestorów, wykonawców i podwykonawców,
 • wsparcie inwestorów przy przenoszeniu własności infrastruktury przesyłowej (sieci wodociągowe i kanalizacyjne) na jednostki samorządu terytorialnego /udział w negocjacjach, przygotowywanie projektów porozumień i pozwów o wydanie zastępczego oświadczenia woli oraz reprezentacja inwestorów przed sądami powszechnymi w sporach z jednostkami samorządu terytorialnego,
 • sporządzanie i aktualizowanie prospektów informacyjnych? oraz umów sprzedaży lokali mieszkalnych w ramach obsługi deweloperskich projektów inwestycyjnych.

Pomoc prawna z zakresu prawa rodzinnego:

 • sprawy rozwodowe
 • sprawy o alimenty
 • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej
 • sprawy o podział majątku wspólnego

Pomoc prawna z zakresu prawa spadkowego:

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • sprawy o dział spadku
 • sprawy o zachowek
 • rozliczenia związane ze spadkiem, w tym odpowiedzialność za długi spadkowe
 • doradztwo w zakresie wyboru przez przedsiębiorców rodzaju spółki prawa handlowego w związku z podejmowaniem działalności gospodarczej i składanie wniosków o rejestrację spółki w KRS,
 • podziały, łączenia oraz przekształcenia spółek prawa handlowego połączone z optymalizacją podatkową,
 • opracowywanie wewnętrznych aktów organizacyjno-prawnych funkcjonujących w spółkach prawa handlowego (uchwał, protokołów, regulaminów),
 • obsługa posiedzeń zgromadzeń wspólników i rad nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze wykonawców składających oferty na realizację znaczących zamówień publicznych udzielanych przez podmioty z sektora finansów publicznych.

Zakres obsługi:

 • doradztwo na rzecz wykonawców w zakresie zgodności oferty z SIWZ, modyfikowania SIWZ oraz eliminowania z SIWZ zapisów godzących w interesy wykonawców,
 • reprezentowanie stron w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi w sprawach zamówień publicznych (składanie odwołań i skarg).
 • reprezentowanie przedsiębiorców przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz sądami w sprawach praktyk ograniczających konkurencję (zmowy cenowe),
 • doradztwo oraz reprezentowanie w sprawach o naruszenie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w tym dotyczących opłat półkowych, naruszeń renomy przedsiębiorstwa w Internecie,
 • przygotowywanie i negocjowanie umów zawierających klauzule zakazu konkurencji (umowy menedżerskie, umowy o pracę).

Zakres obsługi obejmuje:

 • reprezentowania klienta w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi
 • reprezentowania w postępowaniach egzekucyjnych
 • udzielania porad prawnych i sporządzania opinii prawnych
 • reprezentowania w postępowaniach przed organami administracji publicznej
 • sporządzania projektów umów handlowych
 • sporządzania ugód pozasądowych z kontrahentami
 • sporządzania wewnętrznych aktów organizacyjnych klienta
 • uczestnictwa w negocjacjach handlowych z kontrahentami

Kompleksowa obsługa prawna realizowana jest w oparciu o uzgodnione indywidualnie z klientem ryczałtowe rozliczenie miesięczne lub uzgodnioną stawkę godzinową.

Reprezentujemy naszych Klientów we wszelkiego rodzaju sporach sądowych oraz pozasądowych. Posiadamy uprawnienia do reprezentowania swoich Klientów na wszystkich etapach sporu, od postępowania przedsądowego, przez sądy powszechne wszystkich instancji, aż do reprezentowania przed Sądem Najwyższym czy Naczelnym Sądem Administracyjnym włącznie.

Kompleksowa pomoc dla osób posiadających kredyty we frankach szwajcarskich (CHF).

Reprezentacja kredytobiorców w procesach sądowych przeciwko bankom o:

 • stwierdzenie nieważności umowy kredytu,
 • uznanie klauzul indeksacyjnych za niedozwolone i zapłatę powstałych nadpłat,
 • zwrot uiszczonych rat kapitałowo-odsetkowych.
 • przygotowywanie umów o pracę, regulaminów pracy i wynagradzania oraz innych dokumentów związanych z zatrudnieniem,
 • przygotowywanie umów o zakazie konkurencji zarówno w trakcie jak i po ustaniu stosunku pracy oraz umów o wspólnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie,
 • doradztwo w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz rozwiązywaniem umów o pracę z pracownikami,
 • reprezentowanie pracowników i przedsiębiorców przed sądami pracy w sporach z zakresu prawa pracy.

Dochodzenie odszkodowań za szkody wyrządzone w mieniu, w tym za:

 • uszkodzenie pojazdu na skutek wypadku
 • uszkodzenie innych rzeczy w wyniku wypadku
 • kradzież pojazdu

Dochodzenie odszkodowań za szkody na osobie, w tym:

 • roszczenia w razie uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia
 • wyrównanie utraconych zarobków lub innych dochodów
 • renta dla poszkodowanego
 • jednorazowe odszkodowanie
 • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę

Dochodzenie roszczeń na rzecz osób bliskich, w przypadku śmierci osoby poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym.

Dochodzenia roszczeń o zwrot opłat likwidacyjnych przy tzw. polisolokatach.

Reprezentujemy naszych Klientów na wszystkich etapach windykacji należności:

 • postępowanie przedsądowe
 • postępowania sądowe
 • postępowanie egzekucyjne
 • postępowanie upadłościowe
 • opracowywanie projektów i negocjowanie umów sprzedaży nieruchomości, umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości, umów warunkowych sprzedaży nieruchomości oraz wszelkich innych umów, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości,
 • rozwiązywanie problemów prawnych związanych z nabywaniem nieruchomości obciążonych prawami osób trzecich,
 • opiniowanie i przygotowywanie umów o roboty budowlane, reprezentacja w sporach sądowych z udziałem inwestorów, wykonawców i podwykonawców,
 • wsparcie inwestorów przy przenoszeniu własności infrastruktury przesyłowej (sieci wodociągowe i kanalizacyjne) na jednostki samorządu terytorialnego /udział w negocjacjach, przygotowywanie projektów porozumień i pozwów o wydanie zastępczego oświadczenia woli oraz reprezentacja inwestorów przed sądami powszechnymi w sporach z jednostkami samorządu terytorialnego,
 • sporządzanie i aktualizowanie prospektów informacyjnych? oraz umów sprzedaży lokali mieszkalnych w ramach obsługi deweloperskich projektów inwestycyjnych.

Pomoc prawna z zakresu prawa rodzinnego:

 • sprawy rozwodowe
 • sprawy o alimenty
 • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej
 • sprawy o podział majątku wspólnego

Pomoc prawna z zakresu prawa spadkowego:

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • sprawy o dział spadku
 • sprawy o zachowek
 • rozliczenia związane ze spadkiem, w tym odpowiedzialność za długi spadkowe
 • doradztwo w zakresie wyboru przez przedsiębiorców rodzaju spółki prawa handlowego w związku z podejmowaniem działalności gospodarczej i składanie wniosków o rejestrację spółki w KRS,
 • podziały, łączenia oraz przekształcenia spółek prawa handlowego połączone z optymalizacją podatkową,
 • opracowywanie wewnętrznych aktów organizacyjno-prawnych funkcjonujących w spółkach prawa handlowego (uchwał, protokołów, regulaminów),
 • obsługa posiedzeń zgromadzeń wspólników i rad nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze wykonawców składających oferty na realizację znaczących zamówień publicznych udzielanych przez podmioty z sektora finansów publicznych.

Zakres obsługi:

 • doradztwo na rzecz wykonawców w zakresie zgodności oferty z SIWZ, modyfikowania SIWZ oraz eliminowania z SIWZ zapisów godzących w interesy wykonawców,
 • reprezentowanie stron w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi w sprawach zamówień publicznych (składanie odwołań i skarg).
  • reprezentowanie przedsiębiorców przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz sądami w sprawach praktyk ograniczających konkurencję (zmowy cenowe),
  • doradztwo oraz reprezentowanie w sprawach o naruszenie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w tym dotyczących opłat półkowych, naruszeń renomy przedsiębiorstwa w Internecie,
  • przygotowywanie i negocjowanie umów zawierających klauzule zakazu konkurencji (umowy menedżerskie, umowy o pracę).
SEBASTIAN LIPIŃSKI

radca prawny
s.lipinski@kancelaria-blcm.pl

Radca prawny od 2007 roku, absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
W 2013 r. ukończył studia podyplomowe z tematyki zamówień publicznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Uczestnik licznych szkoleń z tematyki poświęconej prawu zamówień publicznych. Posiada kilkuletnie doświadczenie w reprezentowaniu wykonawców zamówień publicznych w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie.

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem przekształcania spółek; a nadto w prowadzeniu sporów przeciwko zakładom ubezpieczeń o zapłatę zadośćuczynień z tytułu śmierci osoby najbliższej.

ANDRZEJ CZYŻYK

radca prawny
a.czyzyk@kancelaria-blcm.pl

Radca prawny od 2007 roku, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Specjalizuje się w procesach sądowych z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa rodzinnego. Reprezentuje klientów również w licznych postępowaniach administracyjnych.

Posiada także wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych.

Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy.

PAWEŁ MAKARSKI

radca prawny
p.makarski@kancelaria-blcm.pl

Radca prawny od 2007 roku, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym i rodzinnym. Posiada także szerokie doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sporach sądowych, w szczególności w sprawach gospodarczych.

Prowadzi bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych.

Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy.

ODSZKODOWANIA
DOCHODZONE PRZECIWKO
ZAKŁADOM UBEZPIECZEŃ

z tytułu szkód wyrządzonych przez posiadaczy
pojazdów mechanicznych w wypadkach
komunikacyjnych lub kolizjach drogowych

ZADOŚĆUCZYNIENIA
DOCHODZONE
PRZECIWKO SZPITALOM

lekarzom oraz zakładom
ubezpieczeń z tytułu szkód
wyrządzonych na skutek
zawinionego błędu w sztuce
lekarskiej

ODSZKODOWANIA
ORAZ
ZADOŚĆUCZYNIENIA

dochodzone przeciwko zakładom
ubezpieczeń z tytułu istotnego
pogorszenia się sytuacji życiowej
oraz krzywdy za śmierć
najbliższego członka rodziny
zmarłego w wypadku
komunikacyjnym

ZADOŚĆUCZYNIENIA
Z TYTUŁU
WYPADKÓW PRZY
PRACY

oraz innych zdarzeń, za które
odpowiedzialność ponoszą
zakłady ubezpieczeń

WYNAGRODZENIA
ZA BEZUMOWNE KORZYSTANIE
Z NIERUCHOMOŚCI

oraz służebność przesyłu
w związku z istniejącą
infrastrukturą przesyłową (linie
elektroenergetyczne, trafostacje,
gazociągi, ciepłociągi i inne)

WIELOLETNIE DOŚWIADCZANIE
W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCEŃ SPÓŁEK
PRAWA HANDLOWEGO ORAZ
PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH
INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZĄ

WARTO WYBRAĆ WSPÓŁPRACĘ Z NAMI

ZAANGAŻOWANIE
CAŁEGO ZESPOŁU

ELASTYCZNE
SYSTEMY
ROZLICZANIA

ŚCISŁA WSPÓŁPRACA
NA KAŻDYM ETAPIE
REALIZACJI ZLECENIA

RZETELNE
INFORMOWANIE
O SZANSACH
I RODZAJACH RYZYKA

BLCM Lipiński, Czyżyk, Makarski Kancelaria Radców Prawnych Spółka Cywilna to nowoczesna kancelaria, zbudowana na wzór wiodących wieloosobowych kancelarii prawnych obecnych na rynku polskim.

Kancelarię tworzą radcowie prawni posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców i osób fizycznych.

Stawiamy przede wszystkim na efektywną realizację celów naszych klientów w myśl zasady – maksimum korzyści biznesowej przy minimum ryzyka, rzetelną informację oraz sprawną i wzorującą się na najlepszych standardach komunikację z klientem.